دانشکده آموزش های مجازی دانشگاه قم

دانشکده آموزش های مجازی دانشگاه قم

Qom E learning Center

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
مجازی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
قمصر

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده آموزش های مجازی دانشگاه قم در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده آموزش های مجازی دانشگاه قم در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 20 درصد از سمنان، 20 درصد از کرمانشاه، 20 درصد از قم، 20 درصد از کرمان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشکده آموزش های مجازی دانشگاه قم در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی الهیات علوم حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی معارف اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %