دانشگاه آزاد اسلامی مهریز

دانشگاه آزاد اسلامی مهریز

Islamic Azad University of Mehriz

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
مهریز

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مهریز در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مهریز در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از چهارمحال و بختیاری، 17 درصد از ایلام، 17 درصد از کرمانشاه، 17 درصد از فارس، 17 درصد از البرز، 17 درصد از اصفهان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مهریز در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %