دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

Razavi University

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم اسلامی رضوی در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم اسلامی رضوی در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 25 درصد از یزد، 13 درصد از البرز، 13 درصد از تهران، 13 درصد از چهارمحال و بختیاری، 13 درصد از خراسان رضوی، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم اسلامی رضوی در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حقوق فقه و حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی الهیات علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ترجمه و تدریس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۴ %