دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

Ardabil University of Medical Scciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اردبیل
شهر
اردبیل

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اردبیل، 17 درصد از آذربایجان غربی، 17 درصد از تهران، 17 درصد از گیلان، 17 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد تغذیه بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %