دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Birjand University of Medical Scciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 33 درصد از خراسان جنوبی، 17 درصد از سیستان و بلوچستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی ارشد پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %