دانشگاه فنی حرفه ای شاهرود

دانشگاه فنی حرفه ای شاهرود

Technical and Vocational University of Shahrood

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
شاهرود

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
مرد ۰ نفر ۰%
زن ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند از ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند از {7} هستند
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند دارای مدرک ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند دارای مدرک {7} هستند

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰ %