دانشگاه پیام نور آبیک

دانشگاه پیام نور آبیک

Payame Noor University of Abyek

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
آبیک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور آبیک در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور آبیک در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اردبیل، 17 درصد از تهران، 17 درصد از زنجان، 17 درصد از البرز، 17 درصد از فارس، 17 درصد از اصفهان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور آبیک در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک اردبیل، 17 درصد از تهران، 17 درصد از زنجان، 17 درصد از البرز، 17 درصد از فارس، 17 درصد از اصفهان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی عمران محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی حقوق علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی تغذیه بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %