دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان

دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان

Payame Noor University of Behbahan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
بهبهان

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 20 درصد از تهران، 20 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مدیریت آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %