دانشگاه پیام نور مرکز رودسر

دانشگاه پیام نور مرکز رودسر

Payame Noor University of Rodsar

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رودسر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رودسر در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رودسر در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 27 درصد از البرز، 9 درصد از تهران، 9 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رودسر در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک گیلان، 27 درصد از البرز، 9 درصد از تهران، 9 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %