دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد

دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد

Payame Noor University of Hajiabad

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
حاجی آباد

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
مرد ۰ نفر ۰%
زن ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند از ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند از {7} هستند
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند دارای مدرک ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند دارای مدرک {7} هستند

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰ %