مجتمع آموزش عالی شیروان

مجتمع آموزش عالی شیروان

Higher Education Complex of Shirvan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان شمالی
شهر
شیروان

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی شیروان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی شیروان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان شمالی، 25 درصد از خوزستان، 25 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی شیروان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کاردانی کشاورزی مهندسی منابع آب
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %