مرکز آموزش عالی شهرضا

مرکز آموزش عالی شهرضا

Shahreza Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
شهرضا

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی شهرضا در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی شهرضا در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 33 درصد از چهارمحال و بختیاری، 33 درصد از فارس، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی شهرضا در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک اصفهان، 33 درصد از چهارمحال و بختیاری، 33 درصد از فارس، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %