مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران

Center of Applied Science and Technology of FH 23

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
مرد ۰ نفر ۰%
زن ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند از ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند از {7} هستند
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 23 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند دارای مدرک ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند دارای مدرک {7} هستند

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰ %