مرکز جامع علمی کاربردی آبادان

مرکز جامع علمی کاربردی آبادان

Center of Applied Science and Technology Abadan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
آبادان

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی آبادان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی آبادان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 25 درصد از چهارمحال و بختیاری، 25 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی آبادان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی امور گمرکی بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کاردانی مدیریت لجستیک بنادر
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کاردانی مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %