مرکز جامع علمی کاربردی گرگان

مرکز جامع علمی کاربردی گرگان

Center of Applied Science and Technology Gorgan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
بازرگان

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 18 درصد از تهران، 9 درصد از مازندران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مدیریت امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %