موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آل طه

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آل طه

Aletaha Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آل طه در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آل طه در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 24 درصد از البرز، 5 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آل طه در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %