موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم

Kharazmi gheshm Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
قشم

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از قزوین، 17 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 17 درصد از خوزستان، 17 درصد از خراسان رضوی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی تعمیرات و نگهداری هواپیما
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %