پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tehran University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از اصفهان، 11 درصد از کردستان، 11 درصد از یزد، 11 درصد از گلستان، 11 درصد از مازندران، 11 درصد از همدان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا پزشکی پزشک عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی پرستاری پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا علوم باغبانی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی علوم سیاسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی بهداشت مبارزه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %