موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک

Abyekbasir Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
آبیک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 45 درصد از تهران، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۴۸%
۴۸%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد MBA مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %