موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر

Academic Center for Education,culture and Research, Kashmar Branch

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
کاشمر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 17 درصد از بوشهر، 17 درصد از فارس، 17 درصد از همدان، 17 درصد از خراسان شمالی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک خراسان رضوی، 17 درصد از بوشهر، 17 درصد از فارس، 17 درصد از همدان، 17 درصد از خراسان شمالی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی کشاورزی باغبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %