موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

Academic Center for Education,culture and Research, Kermanshah Branch

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 10 درصد از تهران، 7 درصد از اصفهان، 7 درصد از کردستان، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۶۶%
۶۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی EMBA
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۷%
۳۷ %