موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه جعفری

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه جعفری

Alameh jafari Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
رفسنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه جعفری در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه جعفری در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 6 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 6 درصد از کردستان، 6 درصد از یزد، 6 درصد از هرمزگان، 6 درصد از خراسان رضوی، 6 درصد از البرز، 6 درصد از تهران، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه جعفری در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %