پردیس البرز دانشگاه تهران

پردیس البرز دانشگاه تهران

Alborz Campus of University of Tehran

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | سایر
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس البرز دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس البرز دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 20 درصد از مازندران، 20 درصد از همدان، 20 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس البرز دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %
کارشناسی ارشد کشاورزی اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم خاک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %