پردیس البرز دانشگاه تهران

پردیس البرز دانشگاه تهران

Alborz Campus of University of Tehran

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | سایر
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس البرز دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس البرز دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 25 درصد از تهران، 25 درصد از همدان، 25 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس البرز دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک مازندران، 25 درصد از تهران، 25 درصد از همدان، 25 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰ %
کارشناسی ارشد کشاورزی اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %