موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی

Allame ghazvini Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 36 درصد از تهران، 20 درصد از قزوین، 4 درصد از همدان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مدیریت بیمه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی بانکداری اموربانکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %