موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند

Alvand Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از همدان، 27 درصد از تهران، 18 درصد از کرمانشاه، 9 درصد از کردستان، 9 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی بانکداری اموربانکی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %