مرکز آموزش های مجازی دانشگاه امیرکبیر

مرکز آموزش های مجازی دانشگاه امیرکبیر

Amirkabir E learning Center

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
مجازی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش های مجازی دانشگاه امیرکبیر در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش های مجازی دانشگاه امیرکبیر در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 20 درصد از کرمان، 20 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش های مجازی دانشگاه امیرکبیر در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %