دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

Arak University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
اراک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 23 درصد از همدان، 23 درصد از مرکزی، 15 درصد از کرمانشاه، 8 درصد از گلستان، 8 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱ %
کارشناسی مهندسی صنایع ایمنی و بهداشت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد توانبخشی مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شنوایی شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %