دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه صنعتی اراک

Arak University of Technology

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
اراک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مرکزی، 31 درصد از تهران، 13 درصد از لرستان، 6 درصد از کرمانشاه، 6 درصد از همدان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از اصفهان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صنعتی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی معدن
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶ %