پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

Ardabil University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اردبیل
شهر
اردبیل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اردبیل، 14 درصد از سایر استان ها، 14 درصد از سایر استان ها، 14 درصد از مرکزی، 14 درصد از خوزستان، 14 درصد از گیلان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد MBA مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %