دانشگاه هنر

دانشگاه هنر

Art University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از البرز، 6 درصد از خراسان رضوی، 6 درصد از اصفهان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی موسیقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی چاپ
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی سینما ادبیات نمایشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۷۴%
۷۴ %