دانشگاه هنر شیراز

دانشگاه هنر شیراز

Art University of Shiraz

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 13 درصد از خوزستان، 13 درصد از آذربایجان غربی، 13 درصد از تهران، 13 درصد از مرکزی، 13 درصد از اصفهان، و -۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی سینما ادبیات نمایشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی صنایع دستی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %