دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Art University of Tabriz

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از خوزستان، 11 درصد از لرستان، 11 درصد از قزوین، 11 درصد از اردبیل، 11 درصد از آذربایجان غربی، 11 درصد از اصفهان، 11 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر اسلامی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی ارشد موسیقی موسیقی جهانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد فرش رنگرزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد تلویزیون و هنرهای دیجیتال انیمیشن
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %