واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

Azad University E learning Center

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | مجازی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از خراسان شمالی، 5 درصد از بوشهر، 5 درصد از ایلام، 5 درصد از خوزستان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۸۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی مدیریت شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ارتباطات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۷%
۳۷ %