مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

Azarbiejan E learning Center

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
مجازی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 14 درصد از بوشهر، 14 درصد از خوزستان، 14 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 14 درصد از البرز، 14 درصد از سایر استان ها، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی مدیریت امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی آموزش ابتدایی پیش دبستانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی علوم تربیتی آموزش ابتدایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %