دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل

Babol University of Medical Scciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
بابل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 22 درصد از آذربایجان شرقی، 11 درصد از گلستان، 11 درصد از کرمانشاه، 11 درصد از خوزستان، 11 درصد از تهران، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای چرخه سوخت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد پزشکی بیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی هوشبری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %