دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Babol University of Technology

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
بابل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از مازندران، 29 درصد از تهران، 7 درصد از گیلان، 5 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از البرز، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۵۰ نفر
۴۵%
۴۵%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %