دانشگاه علوم پزشکی پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی پزشکی بوشهر

Boshehr University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
بوشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی پزشکی بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی پزشکی بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از بوشهر، 15 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
بوشهر
بیش از ۱۰ نفر
۸۵%
۸۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی پزشکی بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت مبارزه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی ارشد کتابداری اطلاع رسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی کتابداری پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی کتابداری اطلاع رسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %