دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

Bu ali Sina University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بوعلی سینا در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بوعلی سینا در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از همدان، 27 درصد از تهران، 7 درصد از کردستان، 5 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از البرز، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
بیش از ۵۰ نفر
۴۰%
۴۰%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۷%
۲۷%
کردستان
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بوعلی سینا در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۶%
۸۶ %