مرکز جامع علمی کاربردی اهواز

مرکز جامع علمی کاربردی اهواز

Center of Applied Science and Technology Ahvaz

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
اهواز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خوزستان، 6 درصد از تهران، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۵۰ نفر
۸۸%
۸۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۱%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۱%
۶۱ %