مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه

مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه

Center of Applied Science and Technology Asaloyeh

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
عسلویه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 29 درصد از بوشهر، 14 درصد از فارس، 14 درصد از کرمانشاه، 14 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی آتش نشانی مدیریت حریق و حوادث
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی آتش نشانی اطفای حریق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %