مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس

مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس

Center of Applied Science and Technology Bandarabas

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از البرز، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
بیش از ۱۰ نفر
۹۱%
۹۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی ایمنی و آتش نشانی اطفاء حریق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی روانشناسی تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶ %