مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

Center of Applied Science and Technology IRTCI

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۲%
۹۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی اقتصاد بورس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی امور مدیریت حرفه ای بورس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر شبکه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %