مرکز آموزش علمی کاربردی کنگان

مرکز آموزش علمی کاربردی کنگان

Center of Applied Science and Technology Kangan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
کنگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی کنگان در آرمانگر عضو هستند که ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی کنگان در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از بوشهر، 15 درصد از فارس، 8 درصد از خوزستان، 8 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۶۹%
۶۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی کنگان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مدیریت امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی مهندسی ایمنی بازرسی فنی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی بهره برداری پالایش گاز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %