مرکز جامع علمی کاربردی کرج

مرکز جامع علمی کاربردی کرج

Center of Applied Science and Technology Karaj

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی کرج در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۵%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی کرج در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از البرز، 19 درصد از تهران، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۵۰ نفر
۷۶%
۷۶%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی کرج در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۲%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۱%
۷۱ %