مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

Center of Applied Science and Technology Miras

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 22 درصد از البرز، 11 درصد از فارس، 11 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی هتلداری مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کاردانی جهانگردی گردشگری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی منابع طبیعی چوب و کاغذ
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی گردشگری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی هتلداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %