مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس

مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس

Center of Applied Science and Technology Tasmim Yar Tos

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
علمی و کاربردی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 22 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۷۸%
۷۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی مهندسی راه آهن حمل و نقل ریلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %