مرکز جامع علمی کاربردی تهران

مرکز جامع علمی کاربردی تهران

Center of Applied Science and Technology Tehran

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از البرز، و ۱۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۰%
۸۰%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۵%
کاردانی بیش از ۱۰۰ نفر ۳۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری مالی
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری مالی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روابط عمومی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۸%
۷۸ %