مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه

مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه

Center of Applied Science and Technology Urmia

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، ، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی دامپزشکی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی موسیقی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶ %