مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی اراک

مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی اراک

Center of Applied Science and Technology of Arak Machinery

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 20 درصد از همدان، 20 درصد از کرمانشاه، 20 درصد از تهران، 20 درصد از لرستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی تعمیر و نگهداری خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %