مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

Center of Applied Science and Technology of FH 11

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از سیستان و بلوچستان، 11 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۸%
۷۸%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی تدوین فیلم سازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی گرافیک نقاشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی موسیقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی موسیقی موسیقی جهانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت کسب و کار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی طراحی پارچه و لباس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %